Pályázati felhívás intézményvezetői állás betöltésére

Időpont: 
2022, június 10 - 10:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású kulturális intézményvezető munkakör betöltésének feltételeit a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet

a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ intézményvezetői állás betöltésére.

A betöltendő munkakör megnevezése:
Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ intézményvezető

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A kulturális intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény alapfeladatainak ellátásának koordinálásáért, költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetéséért, a szakmai feladatellátásért.
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének.
Az intézményvezető feladata az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

A munkaviszony időtartama:
A munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
Új munkaviszony létesítése esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Vezetői munkakör:
A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2022. szeptember 1. napjától - 2027. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ 4600 Kisvárda, Flórián tér 20.
Várszínház 4600 Kisvárda, Vár utca
Mesevilág játszóház 4600 Kisvárda, Kastal u. 36.

Illetmény:
A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint történik.

A pályázat feltételei:
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés:
1. felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
2. végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
3. kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

- magyar állampolgárság
- cselekvőképes,
- büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
- megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek.
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában szándéknyilatkozat, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai:
• részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program ( helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel),
• iskolai végzettség igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata),
• a feltételként előírt, szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,
• igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi., vagy arról szóló igazolást bemutatja, vagy a mentesülésről -jogász vagy közgazdász szakképzettségről szóló igazolást bemutatta.
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
• hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
• hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik
• nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti,
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. július 11.

A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen Leleszi Tibor polgármester 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.
- Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ intézményvezető”

A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – 3 tagú bizottság hallgatja meg. A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázati felhívás közzétételének helye:
- Kisvárda Város Önkormányzatának internetes portálja: www.kisvarda.hu
- Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ internetes oldala: www.kisvarda.szinhaz.hu